[:lt]
  • Parengiame projektų portfelio valdymo metodiką, užtikrinančią sklandų sprendimų priėmimo procesą bei organizacijos strateginių tikslų pasiekimą;
  • Suformuojame organizacijos projektų portfelį ir įtraukiame į organizaciją;
  • Atliekame projektų portfelio valdymo pažangos stebėseną bei auditą, teikiame metodinę pagalbą bei rekomendacijas.
[:en]
  • We specialize in preparing project portfolio management methodology, enabling efficient decision-making process and strategic objectives implementation
  • We help to define and deliver project portfolio
  • We monitor progress of project portfolio management also provide methodological support and recommendations
[:ru]
  • Подготавливаем методику управления портфелем проектов, обеспечивающую слаженный процесс принятия решений и достижение стратегических целей организации
  • Формируем портфель проектов организации и внедряем его в организацию
  • Выполняем мониторинг и аудит прогресса управления портфелем проектов, предоставляем методическую помощь и рекомендации
[:]