[:lt]
 • Nustatome procesus, kuriuos reiktų tobulinti, iškeliame tobulinimo tikslus;
 • Sudarome tikslų esamos padėties procesų modelį (AS-IS);
 • Atliekame tyrimą, nustatome procesų spragas ir tobulinimo galimybes;
 • Parengiame siektinos būsenos procesų modelį, atsižvelgiant į iškeltus tobulinimo tikslus (TO-BE);
 • Parengiame planą, kaip pereiti iš esamos situacijos į siektiną ir jį įgyvendiname;
[:en]
 • We identify processes that need improvement and put forward improvement goals;
 • We form a model that depicts the current state of the organisation‘s processes (AS-IS);
 • We conduct research to identify process gaps and improvement opportunities;
 • We prepare a future state process model taking the improvement goals into account (TO-BE);
 • We develop a plan for closing the gap between the current state and the future state and accomplish it.
[:ru]
 • Выявляем процессы, которые нуждается в улучшении, постанавливаем цели улучшения;
 • Разрабатываем точную модель текущей ситуации процессов (AS-IS);
 • Проводим анализ, определяем пробелы в процессах и возможности для улучшения;
 • Разрабатываем модель новой организации процессов (TO-BE) в соответствии с поставленными целями улучшения;
 • Разрабатываем и осуществляем план внедрения улучшения.
[:]